Personel

lek. dent.
Monika Kunicka-Gardoń

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

lek.dent.
Bartosz Kunicki

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

lek.dent
Justyna Kunicka

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Asystentki

Agnieszka Hutna

Asystentka stomatologiczna

Izabela Cieślik

Asystentka stomatologiczna

Marzena Kopyto

Higienistka stomatologiczna